# #
Homepage > Het platform > Onze acties

Onze acties

Het doel van het Platform kinderen op de vlucht

De algemene doelstelling van het Platform is de bescherming van de rechten en belangen van buitenlandse kinderen in België in lijn met de internationale mensenrechtenverdragen. Sinds mei 2009 werkt het Platform zowel voor de rechten van NBMV als die van kinderen die met hun familie in België onwettig of met precair verblijf in België zijn.

Het Platform promoot bovenal het hoger belang van het kind en beoogt bij te dragen tot het respect voor het principe van non-discriminatie. Enkel via de naleving van hun fundamentele rechten kunnen deze buitenlandse kinderen volledig worden gelijkgesteld met alle andere kinderen, in de samenleving geïntegreerd worden en erkenning genieten.

Dit doel wordt bereikt via drie subdoelstellingen:

  1. Het informeren en opleiden van degenen die met NBMV en gezinnen in precair verblijf werken. Dit gebeurt via de actieve verspreiding van informatie, deelname aan en organisatie van opleidingen, studiedagen, ronde tafelgesprekken, enz.
  2. Het beter waarborgen van de rechten van de minderjarigen. Dit wordt bereikt door hen en de professionals die ze begeleiden, continu te informeren. Een goede informatie van hun rechten is noodzakelijk voor een positieve integratie van deze minderjarigen in de Belgische samenleving. Een evaluatie van de voorzieningen is nodig voor het waarborgen van de correcte uitvoering van de wetgeving en de fundamentele rechten.
  3. Toezien op de uitvoering en de verbetering van het wetgevend kader. Via onze waakzaamheid, belangenbehartiging en interpellaties willen wij de toegang tot de rechten en de gelijke kansen van de minderjarigen verbeteren.