# #

Homepage > Rechtspraak

Rechtspraak

 • Hof van Cassatie arrest van 9 oktober 2017 - wat te verstaan onder samenwonen? - 28 januari 2019

  HvC: samenwonen –  huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen – economisch-financieel voordeel. U kan de rechtspraak hier raadplegen.

 • RVV van 24 juli 2013 - 24 juli 2013

  RVV - duurzame oplossing - garanties voor aangepaste opvang en zorg - annulatie van bevel tot terugbrenging - Somalië

  U kan de rechtspraak hier raadplegen.

 • Arbeidsrechtbank van Brussel arrest van 11 mei 2011 - Statuut van alleenstaande toegekend aan persoon in irregulier verblijf -

  Wie een leefloon ontvangt kan niet als samenwonende beschouwd worden indien deze met iemand zonder inkomsten of wettig verblijf onder één dak woont. Het Hof stelt dat "het tegenstrijdig zou zijn met de wettekst en met de wens van de wetgever om iemand zijn statuut als alleenstaande te ontnemen indien deze uit humanitaire of familiale redenen een persoon zonder inkomen beherbergt, die omwille van zijn onwettig verblijf nergens anders terecht kan." Voor meer info, verwijzen we naar deze website.

 • RVV van 3 oktober 2013 -

  RVV - duurzame oplossing - garanties voor aangepast opvang en zorg - annulatie van bevel tot terugbrenging - Brazilië
  U kan de rechtspraak hier raadplegen.

   
 • RvV arrest 26 maart 2016: Dublin-asieloverdracht naar Spanje geschorst wegens belang van kind -

  In arrest nr. 164.808 van 26 maart 2016 schorst de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN) de overdracht van een asielzoeker naar Spanje in het kader van de Dublin III-Verordening nr. 604/2013. De RvV oordeelt dat Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) niet onderzocht heeft of de opvangcondities in Spanje aangepast zijn aan de noden van een kindje van drie maanden.

  Raadpleeg de rechtspraak hier.

  hier raadplegen.

 • RVV van 22 augustus 2018 -

  RVV : DVZ moet concrete garanties nagaan wanneer duurzame oplossing voor NBMV uit terugkeer bestaat. 

  In arrest nr. 208.029 vernietigt de RvV een beslissing van DVZ. DVZ oordeelde dat de duurzame oplossing voor een NBMV bestond uit een hereniging met zijn familie in Congo. De RvV oordeelde dat DVZ het zorgvuldigheidsbeginsel schond door zich te baseren op het vermoeden dat de ouders of de oom en tante de minderjarige kunnen opvangen zonder concreet de garantie op een adequate opvang na te gaan.

  U kan het arrest hier raadplegen.

 • De Raad van State schorst het KB dat het opsluiten van kinderen in family units van gesloten centrum 127bis mogelijk maakte -

  De Raad van State heeft het Koninklijk Besluit van 22 juli 2018 geschorst. Hiermee komt er een einde aan de detentie van gezinnen met kinderen in het gesloten centrum te Steenokkerzeel.

  De Raad motiveert haar beslissing onder meer door de geluidsoverlast van de nabije luchthaven, waaraan de kinderen worden blootgesteld tijdens hun detentie.

  In de praktijk betekent dit dat België  geen kinderen meer kan opsluiten in de gesloten family units van het centrum 127bis. 

  Het arrest vindt u hier.

 • Arbeidshof Brussel 2018/1698 - referentieadres -

  In zijn arrest nr. nr. 2018/1698 van 13 juni 2018 oordeelt het arbeidshof van Brussel dat ook vreemdelingen in onwettig verblijf aanspraak kunnen maken op een referentieadres bij het OCMW.

  Met dit arrest gaat het arbeidshof Brussel in tegen de gevestigde praktijk van de meeste OCMW’s die erin bestaat dat ze doorgaans niet bereid zijn een referentieadres te verlenen aan een vreemdeling in onwettig verblijf. 

  Voor een samenvatting van dit arrest, zie hier

   

 • Jeugdrechtbank Brussel - Medische expertise in interpretatie leeftijdstesten -

  In haar arrest 2017/PJ/244 van 17 oktober 2017, oordeelde de 30e Kamer van de Brusselse Jeugdrechtbank dat een tandarts/orthodont niet over de nodige expertise beschikt om een röntgenscan van pols en sleutelbeen te interpreteren met het oog op leeftijdsbepaling van een NBMV. De rechtbank besloot  - ook op basis van nieuw aangevoerde documenten - dat de persoon in kwestie minderjarig is. 

  Een samenvatting van het arrest vindt u hier.

 • Hof van Cassatie, oktober 2020: inschrijving op referentieadres OCMW toch niet mogelijk voor vreemdelingen zonder wettig verblijf -

  In zijn arrest nr. S.18.0065 van 12 oktober 2020 stelt het Hof van Cassatie (HvC) dat vreemdelingen enkel aanspraak kunnen maken op een referentieadres bij een OCMW indien zij toegelaten of gemachtigd zijn tot een verblijf van meer dan drie maanden, gemachtigd zijn om zich te vestigen of overeenkomstig de Verblijfswet (Vw) om een andere reden zijn ingeschreven.

  Hiermee verbreekt het HvC een arrest nr. 2018/1698 van 13 juni 2018 van Arbeidshof Brussel. Daarin oordeelde de arbeidsrechter op grond van een alternatieve interpretatie van artikel 1 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten (Wet bevolkingsregisters 19 juli 1991) dat ook onwettig verblijvende vreemdelingen beroep kunnen doen op een referentieadres bij een

 • Hof van Justitie van de EU, januari 2021, C-441/19 -

  In 2017 had een NBMV van 15 jaar en vier maanden in Nederland een VIB ingediend. Deze werd in maart 2018 geweigerd. Aangezien de beslissing de waarde had van een bevel tot terugkeer, ging de NBMV in beroep bij de verwijzende rechter, waarbij hij uitlegde dat hij niet wist waar zijn familieleden zich bevonden. De verwijzende rechter verklaart dat, aangezien hij ten tijde van de indiening van zijn verzoek ouder was dan 15 jaar, geen onderzoek naar de voorwaarden voor terugkeer kon worden verricht. Men wacht tot de meerderjarigheid van de jongere om tot uitzetting te kunnen overgaan. In tussentijd wordt de jongere op het grondgebied gedoogd. De verwijzende rechter verzocht het Hof om een prejudiciële beslissing over het maken van een onderscheid tussen NBMV ouder dan 15 jaar en jonger dan 15 jaar.

  Het Hof oordeelt dat terugkeerbesluiten die worden gen