# #
Homepage > Het platform > Over ons

Over ons

Wie zijn wij?

Het Platform Kinderen op de vlucht is een nationaal, tweetalig platform van 55 organisaties (leden en waarnemers). Het Platform is ontstaan in 1999 en coördineert de acties van vakmensen die rechtstreeks werken met niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) en kinderen die met hun ouders in precair of zonder wettig verblijf in België zijn. Het Platform is ontstaan als project van de Service Droit des Jeunes, een AMO (Aide en milieu ouvert) van de Bijzondere Jeugdzorg van de Franse Gemeenschap, uit de vaststelling dat de kinderen op de vlucht, wegens hun juridische, sociale en administratieve situatie niet volledig konden genieten van hun fundamentele rechten.

Door middel van coördinatie beoogt het Platform Kinderen op de vlucht een betere bescherming en maatschappelijke inpassing van deze bijzonder kwetsbare groepen, die voor een groot gedeelte bestaan uit nieuwkomers. Het Platform wil de deskundigheid van haar partners en het grotere publiek verbeteren door middel van de animatie van werkgroepen, het voeren van onderzoek en het organiseren van voorlichtingsactiviteiten, opleidingen, studiedagen. Het Platform werkt ook aan de bewustmaking van de minderjarigen zelf over hun rechten.

Tot slot volgt het Platform het legislatief en institutioneel kader op en formuleert ze aanbevelingen en voorstellen die het respect voor de fundamentele rechten van minderjarige vreemdelingen waarborgen. Daarbij gaat er specifieke aandacht uit naar verblijfsrecht, recht op onderwijs, maatschappelijke hulpverlening, huisvesting en detentie.

Ons handvest

Download ons handvest hier.

Lid worden?

Indien uw organisatie lid wil worden van het Platform Kinderen op de vlucht, gelieve ons een mail te sturen met de volgende informatie:

  • Uw motivering om lid te worden van het Platform,
  • De werkgroep(en) waaraan u deel wil nemen,
  • Of u lid of observerend lid wil worden (zie hieronder)
  • Vermelden dat uw organisatie ons handvest onderschrijft.

Het Platform telt drie soorten leden :

  • De volle leden: deze leden hebben stemrecht wanneer beslissingen moeten genomen worden. Bij externe communicatie wordt het logo van het Platform vermeld, dat op zijn beurt haar leden vertegenwoordigt,
  • De observerend leden: deze leden nemen deel aan de werkgroepvergaderingen, maar hebben geen stemrecht. Bij externe communicatie worden hun logo's naast deze van het Platform vermeld,
  • De genodigden: dit zijn organisaties of experts die gezien hun specifieke expertise uitgenodigd worden voor deelname aan bepaalde werkgroepvergaderingen en projecten.

De leden betalen minstens 25 euro lidgeld per jaar. De leden krijgen een voordelig tarief voor de studiedagen en events georganiseerd door het Platform Kinderen op de vlucht.