# #
Homepage > Thema's > NBMV > Definitie en statistieken

Definitie en statistieken

Wie zijn ze? 

Elke dag worden er in België gemiddeld tussen 5 en 20 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) gesignaleerd of op het grondgebied ontdekt. Het aantal is in het afgelopen decennium gestegen, maar het fenomeen is niet nieuw. Wat deze kinderen kenmerkt is dat ze minderjarig zijn, dat ze zich zonder ouders of voogd buiten de grenzen van hun land van herkomst bevinden en dat ze een (vaak lang) migratietraject doorlopen (overleefd) hebben. Hun traject, profiel en de redenen waarom ze hun land van herkomst verlieten, zijn uiteenlopend. Allen hebben ze behoefte aan bescherming, aan een wettelijke vertegenwoordiging en aan begeleiding.

Wettelijke definitie

Artikel 5 van de voogdijwet definieert de NBMV als volgt. Het is een persoon die

 • minder dan achttien jaar oud is,
 • niet begeleid wordt door een persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij over hem uitoefent,
 • onderdaan is van een land dat geen lid is van de Europese Economische Ruimte,
 • en verkeert in één van de volgende situaties:
  • ofwel de erkenning als vluchteling hebben gevraagd,
  • ofwel niet voldoen aan de voorwaarden inzake toegang tot en verblijf op het grondgebied vastgesteld in de wetten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

 

Uitbreiding van de definitie van NBMV sinds de wet van 21.11.2014: ook toepasselijk voor kwetsbare Europese minderjarigen.

Een NMBV is een persoon:

 • van minder dan achttien jaar oud,
 • die onderdaan is van een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland,
 • niet begeleid door een persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij over hem uitoefent op grond van de wet die van toepassing is overeenkomstig artikel 35 van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht;
 • die niet in het bezit is van een gelegaliseerd document waaruit blijkt dat de persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent de toestemming heeft gegeven om te reizen en te verblijven in België;
 • die niet ingeschreven is in een bevolkingsregister;

en die verkeert in één van de volgende situaties :

 • ofwel een aanvraag voor een tijdelijke verblijfstitel hebben ingediend op grond van artikel 61/2, § 2, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
 • ofwel zich in een kwetsbare toestand bevinden.

U kan de wet hier raadplegen.