# #
Homepage > Thema's > NBMV > Juridische bijstand

Juridische bijstand

Juridische bijstand

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) voelen zich vaker dan andere categorieën van personen volstrekt machteloos tegenover de administratieve en gerechtelijke procedures waarmee zij worden geconfronteerd. Zij kennen België niet en zeker niet wat hun rechten zijn, hoe de procedures in elkaar zitten, hoe ze zich moeten verdedigen, wie ze kan helpen of wie ze kunnen vertrouwen.

Het is een ingewikkelde materie, gelegen ergens tussen vreemdelingenrecht, jeugdbescherming, jeugdzorg, maatschappelijke hulpverlening en zelfs strafrechtelijke procedures. Bovendien hebben ook andere juridische kwesties invloed: het recht op onderwijs (schoolinschrijving, schoolbezoek, officiële erkenning van in het buitenland verkregen diploma's, de gelijkstelling van de buitenlandse studies met deze van het onthaalland) en de toegang tot bepaalde sociale rechten (recht op ziekenkasuitkeringen, gezinstoelagen, enz.). Het is daarom belangrijk dat de advocaten die aangesteld zijn om deze kinderen te verdedigen zeer bekwaam zijn.

De NBMV heeft, als jongere én als vreemdeling die een asiel- of verblijsprocedure indient, recht op juridische bijstand.


Vrijwillige gespecialiseerde advocaten in het verdedigen van NBMV

Vrijwillige advocaten uit alle gerechtelijke arrondissementen tonen belangstelling voor juridische bijstand aan NBMV en hun verdediging. De meesten volgden specifieke opleidingen in vreemdelingenrecht, jeugdrecht, maatschappelijke hulpverlening, enz. om zo deze jongere beter te kunnen opvolgen.

De sectie van de gespecialiseerde advocaten voor NBMV van het bureau voor juridische bijstand bij de franstalige Balie van Brussel.

Binnen het Bureau voor Juridische bijstand (B.A.J.) van de Franstalige Balie van Brussel werd enkele jaren terug de pool “niet-begeleide minderjarige vreemdelingen” opgericht in samenwerking met Service droit des jeunes – SDJ asbl. De pool groepeert vrijwillige advocaten, opgeleid en gespecialiseerd in de bijstand en de verdediging van NBMV, die een wekelijks roterende wachtdienst opnemen. Zo willen ze deze minderjarigen kwaliteitsbescherming garanderen en hen toelaten hun rechten te doen gelden. Minderjarigen, voogden en maatschappelijke werkers kunnen rechtstreeks contact opnemen met de permanentie advocaten.

Contact : Maître Cécile Ghymers : c.ghymers@avocat.be (FR)