# #
Homepage > Thema's > NBMV > Opvang

Opvang

1° Fase: Aankomst en identificatie op het grondgebied of aan de grens van een niet-begeleide minderjarige en opvang in een Observatie- en Oriëntatiecentrum (OOC)

Het verblijf in een Observatie en Oriëntatiecentrum (OOC) bedraagt maximaal 15 dagen, maar is één maal verlengbaar. Aan het eind van dit verblijf wordt de NBMV in principe naar de meest geschikte opvangstructuur doorverwezen. Het kan gaan om collectieve opvangstructuren van Fedasil, maar ook om instellingen van de Integrale Jeugdzorg die meer gespecialiseerde opvang aanbieden die beter aangepast is aan bepaalde profielen.

In ieder geval neemt het OOC alle nodige maatregelen om minderjarigen jonger dan 13 jaar, minderjarigen met psychologische stoornissen, met geestelijke gezondheidsproblemen of slachtoffers van mensenhandel zo snel mogelijk te oriënteren naar een opvangplaats aangepast aan hun specifieke kwetsbaarheid (artikel 7 KB OOC). Zo zullen (potentiële) slachtoffers van mensenhandel in één van de drie gespecialiseerde centra worden opgevangen:

 • Esperanto in de Franse Gemeenschap;
 • Minor Ndako of Juna in de Vlaamse Gemeenschap.

Fedasil beheert de drie OOC : Neder-over-Hembeek (Franstalig), Steenokkerzeel (Nederlandstalig) en Sugny (voor de niet-asielzoekers).

2° Fase: Stabilisatie in een collectieve structuur 

Tijdens deze fase is de opvangstructuur, samen met voogd en minderjarige, verantwoordelijk voor het opmaken van een levensproject en het ontwikkelen van een ‘duurzame oplossing’ voor de toekomst van de jongere. Deze fase duurt tussen 4 en 12 maanden. 

3° Fase: De meest geschikte duurzame oplossing

In het kader van een duurzame oplossing wordt de NBMV vervolgens doorverwezen naar een meer individuele structuur zoals een Lokaal Opvang Initiatief (LOI) of wordt er gewerkt naar (begeleid) zelfstandig wonen indien de minderjarige ouder is dan 16 jaar. 

Eind van het opvangtraject

Indien hij vóór zijn 18e verjaardag als vluchteling erkend wordt of een ander verblijfsstatuut verkrijgt, heeft de NBMV recht op financiële steun van een OCMW. Zodra hij 18 jaar is en er nog geen beslissing over zijn asielaanvraag is, wordt hij doorverwezen naar een opvangstructuur voor volwassen asielzoekers. Indien hij 18 jaar oud is en nog geen verblijfsvergunning heeft verkregen, moet hij het opvangnetwerk verlaten. 

Specieke projecten

 • Begeleiding van minderjarige alleenstaande moeders (Rixensart):
  In het opvangcentrum van Rixensart is een vleugel speciaal ingericht voor de opvang van niet-begeleide minderjarige moeders. Deze meisjes verblijven er in een meer familiale omgeving en krijgen speciale begeleiding voor de zorg voor hun kind. Het centrum heeft ook een crèche.
   
 • Opvang van niet-begeleide jongeren zonder asielaanvraag (Sugny):
  Niet alle NBMV dienen een asielaanvraag in. Toch is Fedasil wettelijk verplicht om alle minderjarigen op te vangen in de opvangstructuur. Voor jongeren die geen asielaanvraag indienen werd een speciale begeleiding voorzien in het opvangcentrum van Sugny. Na een eerste opvang in Sugny, wordt voor deze jongeren aansluiting gezocht bij andere jongeren in een centrum.
   
 • Time-out (Sint-Truiden):
  Het Time-out project is gericht naar NBMV waarbij de samenwerking tussen de begeleiding en de jongere moeizaam verloopt of dreigt vast te lopen. De jongere wordt tijdelijk en preventief overgeplaatst naar een speciale opvangplaats in het opvangcentrum van Sint-Truiden. In een intensief educatief traject wordt gewerkt aan de knelpunten in het contact met de jongere.