# #
Homepage > Thema's > NBMV > 18 jaar

18 jaar

Het naderen van de meerderjarigheid op 18 jaar is steeds een angstwekkende periode voor een NBMV. Een aantal veranderingen op vlak van onderwijs, verblijf, opvang en voogdij vinden dan plaats. 

Onderwijs

Op 18 jaar loopt de schoolplicht ten einde. De school kan de jongvolwassene toelaten om verder te studeren, maar is hiertoe niet verplicht. Als een leerling zijn onderwijs wil voortzetten in de school waar hij is ingeschreven, zal dat in de meeste gevallen geen probleem opleveren. Indien deze leerling, om welke reden ook, van school wil of moet veranderen, wordt het zeer moeilijk om een school te vinden die hem wel wil inschrijven. De meeste scholen zijn nogal terughoudend om een relatief oudere leerling met vaak een belangrijke schoolachterstand (als gevolg van gelijkstellingproblemen van diploma’s en ook van het vluchttraject van deze jongeren) en die beperkt Frans of Nederlands spreekt te accepteren. 

Eens de leerling achttien jaar is geworden, houdt het gratis onderwijs op. Hij zal dan schoolgeld moeten betalen.

Opvang

Normaal gezien eindigt de begeleiding van een NBMV wanneer hij/zij meerderjarig wordt. Als de NBMV opgevangen wordt in een federale opvangstructuur en niet of niet meer in een asielprocedure betrokken is, moet hij de opvangstructuur verlaten. Het kan ook dat de NBMV bij meerderjarigheid begeleid zelfstandig gaat wonen of dat hij/zij wordt overgebracht naar een centrum voor volwassenen. 

Als de NBMV opgevangen wordt in een opvangstructuur van de Gemeenschappen (Integrale Jeugdzorg) kan de overgang naar meerderjarigheid op vlak van opvang minder bruusk verlopen. De begeleiding door ‘Service d’Aide à la Jeunesse’ of het Comité Bijzondere Jeugdzorg stopt normaal gezien wanneer de jongere 18 wordt. De jongeren die gebruik maken van deze hulpverlening vóór hun 18 jaar kunnen dat in bepaalde gevallen ook kunnen blijven doen na hun 18 en dit tot de leeftijd van 20 (voor de Franse Gemeenschap) of 21 (voor de Vlaamse Gemeenschap) jaar op voorwaarde dat de aanvraag voor 18 jaar gedaan werd.

Verblijf 

De NBMV kan het speciaal beschermingsstatuut, de “NBMV-procedure” van de wet van 12 september 2011, inroepen zolang hij minderjarig is. Indien de NBMV nog geen verblijfsrecht van onbepaalde duur heeft gekregen op het moment van zijn meerderjarigheid, kan hij zich niet verder beroepen op het speciaal beschermingsstatuut aangezien de bescherming stopt bij meerderjarigheid. Bij de laatste verlenging van het verblijfsdocument moet de Dienst Vreemdelingenzaken de NBMV schriftelijk op de hoogte stellen van de verschillende procedures die hij kan instellen éénmaal hij de meerderjarigheid heeft bereikt. Als de NBMV in het bezit is van een beperkte BIVR wanneer hij 18 wordt, wordt het dossier in de praktijk automatisch overgemaakt naar het Bureau Lang verblijf van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Als de NBMV 18 jaar wordt en niet in het bezit is van een verblijfsdocument of met een precaire verblijfsdocument (verlengd bevel tot terugbrenging of aankomstverklaring), valt hij zonder wettig verblijf. Een meerderjarige persoon zonder wettig verblijf loopt altijd het risico een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) te krijgen en opgesloten te worden in een gesloten centrum aan de grens met als doel een verwijdering van het grondgebied.   

Een NBMV die bijna 18 jaar is of die reeds 18 jaar is, kan altijd een regularisatieaanvraag indienen op basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980. De asielprocedure van een NBMV die 18 wordt, wordt voortgezet, maar het dossier zal wel niet meer behandeld worden door een agent gespecialiseerd in het verhoor van minderjarigen.

Voogdij 

Volgens de voogdijwet verliest de NBMV bij de meerderjarigheid zijn hoedanigheid van NBMV en stopt de opdracht van de voogd. De voogd zal dus de jongeren niet meer vertegenwoordigen in de juridische en administratieve procedures. Vaak blijven voogd en jongere wel in contact en blijft de voogd de jongere(n) ondersteunen. 

De jongere hoeft (niet per se) van advocaat te veranderen. 

Voor meer informatie:

  • ATF-MENA, Autonomie. Guide Pratique. Praktische gids ontwikkeld voor NBMV om zelfstandig te gaan wonen. Enkel in het Frans.