# #
Homepage > Thema's > NBMV > Sociale hulpverlening

Sociale hulpverlening

Het erkend recht op sociale hulpverlening

De organieke wet van  8 juli1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) stelt in artikel 1 dat

"Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid." 

Het OCMW heeft tot opdracht dienstverlening te verzekeren (eveneens artikel 1). Het verzekert niet alleen lenigende (noodoplossingen) of curatieve maar ook preventieve hulp. De dienstverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige, sociaal geneeskundige of psychologische aard zijn. (artikel 57, § 1 Organieke wet).

Een minderjarige is een persoon en heeft dus recht op maatschappelijke dienstverlening. 

Voor vreemdelingen voorziet de Organieke wet betreffende de OCMW’s echter in lichtelijk andere regels, afhankelijk van het verblijfsstatuut.

Minderjarige of meerderjarige asielzoekers hebben geen recht op maatschappelijke dienstverlening van het OCMW, maar hebben wel recht op materiële hulp binnen een opvangstructuur die belast is met het verlenen van de noodzakelijke dienstverlening om een menswaardig leven te kunnen leiden (article 57 van de Organieke wet). 

Een NBMV die geen plaats kan vinden in een opvangstructuur, mag financiële hulp aanvragen aan het OCMW van de plaats waar hij verblijft. Dit ongeacht zijn verblijfstatus; zelfs zonder wettig verblijf of in het bezit van een precair verblijfsdocument, zoals een  bevel tot terugbrenging of een attest van immatriculatie. Als persoon "in staat van behoeftigheid" (in een situatie waardoor hij geen menswaardig leven kan leiden), heeft hij recht op hulpverlening. Het feit dat hij minderjarig is, neemt niet weg dat hij er recht op heeft en dat hij deze hulp in eigen naam kan aanvragen. 

Een recht dat niet altijd wordt toegepast 

Het gebeurt regelmatig dat een NBMV geconfronteerd wordt met een weigering van een OCMW om een sociale verlening te verschaffen. Een beroep bij de arbeidsrechtbank van de verblijfsplaats van de NBMV is dan het enige middel om dit recht te garanderen. 

Kinderbijslag

Hier vindt u een korte fiche over het recht op kinderbijslag voor NBMV.