# #

De winter staat voor de deur: dringend nood aan concrete maatregelen voor migranten, personen op de vlucht en mensen zonder wettig verblijf

22.10.2020 by Bram

De winter staat voor de deur. Covid-19 grijpt weer wild om zich heen. In de plannen van de nieuwe federale regering vinden we veel goede wil terug om de meest kwetsbare groepen van onze samenleving te beschermen. Om de fouten van de eerste golf te vermijden, moeten nu een aantal concrete maatregelen getroffen worden zodat migranten, mensen op de vlucht en mensen zonder wettig verblijf de tweede coronagolf veilig kunnen doorkomen.

Knack publiceerde de open brief die meerdere partners uit het middenveld, waarond het Platform Kinderen op de vlucht, ondertekenden.

In dit filmpje vraagt de campagne #ikbensolidair om broodnodige maatregelen.

1) Een aangepaste test –en tracestrategie voor dak -en thuislozen

Het regeerakkoord stelt dat het testen en behandelen van personen zonder wettig verblijf zal worden geïntensiveerd en ingebed in de globale teststrategie van de federale overheid en de deelstaten. Daarvoor zal een 'outreachende’ werking worden opgezet. Organisaties op het terrein worden daarvoor extra ondersteund, met bijkomende omkadering geboden door de overheidsdiensten.

Dat is goed nieuws. Dit is de strategie die wij al maandenlang op tafel leggen. Mits extra ondersteuning kunnen terreinorganisaties deze strategie op héél korte termijn helpen uit te rollen.

2) Toegang tot medische zorg voor mensen zonder wettig verblijf

Om de toegang tot gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf te bevorderen werd het systeem van Dringende Medische Hulp tijdens de eerste golf versoepeld. Onnodige administratieve drempels werden door de crisis tijdelijk weggewerkt.

Maar deze versoepelingen zijn intussen teruggedraaid. In vele gemeenten zijn de drempels om Dringende Medische Hulp te krijgen opnieuw erg hoog.We vragen dus aan de bevoegde minister Karine Lalieux om opnieuw, in samenspraak met de organisaties op het terrein de toegang tot de zorg, laagdrempelig en toegankelijk te maken.

3) Inclusieve en cultuursensitieve communicatie

De nieuwe Federale regering wil actief inzetten op een nieuw contract met de burgers, bedrijven en instellingen en daarnaast prioritair wil inzetten op preventie en indijking.

Het is een goeie zaak dat de Federale regering gezondheidspreventie wil verhogen voor de hele bevolking. Dat is enkel mogelijk als alle bevolkingsgroepen op maat aangesproken worden.

4) Onmiddellijke opvang voor alle asielzoekers

Iedereen die een aanvraag tot internationale bescherming indient, moet vanaf de eerste dag te kunnen rekenen op kwalitatieve opvang. Dat was tijdens de coronacrisis niet het geval.

De aanvragen moeten op een veilige manier kunnen gebeuren voor zowel de aanvragers als het personeel. Het gebrek aan veiligheid mag nooit een excuus zijn om mensen elementaire rechten zoals opvang te ontzeggen. Plexi-schermen beschermen de medewerkers van supermarkten, bankkantoren en gemeenteloketten. Het kan dan ook niet onoverkomelijk zijn om de infrastructuur van de Dienst Vreemdelingenzaken snel aan te passen aan de gezondheidsnoden van vandaag.

Met de winter voor de deur vragen we dat een structurele oplossing hier geen weken meer op zich laat wachten.

5) 24-uursopvang voor alle dak-en thuislozen

Het regeerakkoord stelt dat het samenwerkingsakkoord thuis- en dakloosheid zal worden geactualiseerd om de dakloosheid aan te pakken in de steden en gemeenten van het land, door een ambitieuze verhoging van het aantal trajecten volgens het housing-first principe.

De eerste coronagolf heeft ons meer dan ooit doen inzien dat 24-uurs opvang noodzakelijk is om echt op een kwaliteitsvolle en duurzame manier met mensen te kunnen werken. In Brussel leefden er in het voorjaar duizenden mensen op straat. Zij voelden zich opgejaagd en onveilig. Het was verboden om zich te verplaatsen of om een rustpauze te houden op een bankje. Die ervaring heeft diepe wonden geslagen bij die groep thuislozen, welke nog steeds niet genezen zijn.

Het huidige lappendeken van nachtopvang, dagopvang en tussenopvang kan efficiënter en beter.

Een goede 24-uurs opvang in elk seizoen, met toekomstgerichte begeleiding, aangepast aan elke doelgroep zorgt voor duurzame oplossingen. Daarin investeren loont. Laat ons er samen voor zorgen dat bij een eventuele nieuwe lockdown iedereen ‘een kot heeft om in te blijven’. De overheden dienen hier dan ook zelf het voortouw in te nemen door het serieus opschalen van opvang in publieke gebouwen die zij beheren.