# #

Het Platform Kinderen op de vlucht is zeer tevreden over een nieuwe publicatie van de Dienst Vreemdelingenzaken aan de gemeenten

31.08.2017 by

Op 26 mei 2017 berichtte het Platform Kinderen op de vlucht over een instructie van Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) omtrent kinderen die in België geboren worden uit niet-Belgische ouders. Deze instructie ging regelrecht in tegen het belang van het kind. Het Platform sprak haar ongerustheid uit over het feit dat kinderen, alhoewel ze in België geboren werden, niet langer onmiddellijk ingeschreven konden worden en dus op administratief vlak niet bestonden. Dit bracht ook hun recht op gezondheid, hun sociale rechten en hun recht op gezinsleven in gevaar.

Een interne nota van de DVZ rond dezelfde materie zet nu de eerdere instructies recht. Vanaf nu wordt een kind dat in België geboren wordt uit een ouder die wettelijk in België verblijft, gewoon onmiddellijk ingeschreven bij de gemeente. Een kind krijgt hetzelfde verblijfsstatuut als de ouder met de meest gunstige status. De ouders moeten geen verzoek tot gezinshereniging indienen. Het kind moet niet noodzakelijk bij de ouder met wettelijk verblijf verblijven.

Deze nieuwe publicatie volgt dus het principe van het belang van het kind. Dit principe is verankerd in artikel 22bis van de Belgische Grondwet en stelt: “Het belang van het kind is de eerste overweging bij elke beslissing die het kind aangaat.”

Het Platform Kinderen op de vlucht verwelkomt de nieuwe publicatie van de Dienst Vreemdelingenzaken. Het Platform raadt de Belgische wetgever aan om de bepalingen in de publicatie van 31 augustus te verankeren in de wet, meer bepaald in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.