# #

Een nieuwe richtlijn van de Dienst Vreemdelingenzaken aan de gemeentes gaat regelrecht in tegen het belang van het kind

26.05.2017 by Tine

Het Platform Kinderen op de vlucht werd onlangs op de hoogte gebracht van een nieuwe instructie die de Dienst Vreemdelingenzaken naar de gemeentes stuurde omtrent kinderen die in België geboren worden uit niet-Belgische ouders.

In het verleden kreeg een kind dat geboren werd uit niet-Belgische ouders, waarvan één met wettig en één zonder wettig verblijf, automatisch het statuut dat hem/haar het meest voordelig is. De ouder met wettig verblijf kon dus zijn/haar kind onmiddellijk inschrijven bij de gemeente.

De nieuwe instructie bepaalt dat vanaf heden, als één van de twee ouders illegaal in België verblijft op het ogenblik van de geboorte, het kind niet onmiddellijk ingeschreven kan worden en dat de ouders een aanvraag gezinshereniging dienen in te dienen. De behandeling van een aanvraag gezinshereniging kan verschillende maanden in beslag nemen. Ondertussen kan het kind niet ingeschreven worden en bestaat het kind dus niet op administratief vlak. Dit brengt zijn/haar recht op gezondheid, sociale rechten en recht op gezinsleven in gevaar.

Het is evident dat deze nieuwe instructie regelrecht ingaat tegen het principe van het hoger belang van het kind. Dit principe is nochtans verankerd in het artikel 22bis van de Belgische Grondwet. De instructie druist eveneens in tegen het principe van non-discriminatie van kinderen, verankerd in het artikel 2 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, daar ze een discriminatie tussen kinderen creëert.

Het Platform Kinderen op de vlucht verzet zich dus tegen deze nieuwe instructie aan en vraagt aan de verantwoordelijke overheden om ze zo snel mogelijk te herzien.

 

De Belgische Grondwet, artikel 22bis:

"Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit.

Elk kind heeft het recht zijn mening te uiten in alle aangelegenheden die het aangaan; met die mening wordt rekening gehouden in overeenstemming met zijn leeftijd en zijn onderscheidingsvermogen.

Elk kind heeft recht op maatregelen en diensten die zijn ontwikkeling bevorderen.

Het belang van het kind is de eerste overweging bij elke beslissing die het kind aangaat."