# #
Homepage > Thema's > Huisvesting NBMV > FAQ voor huurbazen

FAQ voor huurbazen

 

 

Wat is een NBMV?

Een NBMV is een Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdeling. Heel wat jongeren komen na de vlucht uit hun herkomstland zonder ouders in België aan. Via het opvangtraject in België worden ze voorbereid op zelfstandig wonen. Eens ze uit dat opvangtraject komen is het enige wat ze missen om echt van start te gaan met hun leven in België een studio of een appartement!

Een NBMV die meerderjarig wordt, noemt men vaak een ex-NBMV.

 

Waarom aan een (ex-)NBMV verhuren?

Het verhuren aan een niet-begeleide minderjarige is van cruciaal belang op maatschappelijk en menselijk vlak. Meestal gaan deze jongeren naar school of volgen zij een opleiding. Een thuis vinden voor deze jongeren is een belangrijke stap in hun nieuwe leven en integratie in België. Huisvesting vinden betekent een thuis, stabiliteit en een nieuwe start!

Een woning vinden is echter niet gemakkelijk, en al zeker niet voor (ex-)NBMV's. Zij worden gediscrimineerd, niet alleen omwille van hun origine, maar ook omwille van hun leeftijd. Daarom hebben wij huurbazen en -bazinnen nodig die een verschil willen maken in het leven van deze jongeren!

U haalt er ook andere voordelen uit. Meestal worden NBMV's begeleid door specifieke diensten die hen steun bieden. Deze diensten kunt u aanzien als partners op lange termijn. Bijvoorbeeld, in het geval van vertrek van een huurder, zullen zij ervoor kunnen zorgen dat u onmiddelijk aan iemand anders kunt verhuren. Leegstand wordt zo vermeden.

 

Mogen minderjarigen een huurcontract afsluiten?

Ja! Minderjarigen zijn in principe handelingsonbekwaam tot hun 18, wat betekent dat de jongere niet op zelfstandige manier rechtshandelingen mag verrichten. Maar vanaf 16 jaar mag een jongere met voldoende onderscheidingsvermogen toch zelf een huurcontract tekenen.

Als de minderjarige door deze rechtshandeling benadeeld werd, kan de voogd aan een rechter vragen om het contract nietig te verklaren. Benadeling is er als de prijs die moet betaald worden te hoog is voor het inkomen van de jongere of tegenover de kwaliteit van de woning. De verhuurder kan deze nietigverklaring van het huurcontract niet vragen. Het recht om vernietiging te vragen heeft als doel de minderjarige te beschermen.

 

Is er iemand die de jongeren begeleid? Iemand aan wie ik me wenden als er problemen zijn?

In de meeste gevallen worden deze jongeren begeleid door organisaties die hen steunen o.a. in hun administratieve stappen. Deze begeleiding duurt voort totdat er door de verschillende partijen beslist wordt dat de jongere volledig zelfstandig kan wonen. Deze organisaties zullen altijd tot uw beschikking staan als u zich aan iemand wilt wenden. Als de jongere aan wie u verhuurt nog niet begeleid wordt, kunt u contact opnemen met een organisatie die dit zal doen. Diensten die dit kunnen doen vindt u hier.

Onder begeleiding van een individuele begeleider leren de jongeren hun budget te beheren en wordt er gewerkt rond verschillende levensdomeinen zoals de school- of werksituatie, gezondheid en psychisch welzijn, administratieve zaken en de ontwikkeling van het sociale netwerk. Hierbij staat groei naar autonomie en zelfstandigheid centraal, op maat van de jongere. Ook als verhuurder kan u hiertoe bijdragen door een jongere de kans op een zelfstandig leven mogelijk te maken.

Zeker aan het begin van de huurperiode, maar ook daarna, treden de begeleiders op als contactpersoon tussen de jongere en de huurbaas. Als de jongere besluit te verhuizen kan de begeleider tussen de andere jongeren die hij begeleidt snel een nieuwe huurder vinden. Ook in het geval van vragen of problemen kan de verhuurder bij de begeleider van de jongere terecht.

De jongeren worden ook begeleid door het OCMW. Het OCMW kan de huur rechtstreeks aan de huurbaas storten en het resterende leefloon aan de persoon. De OCMW’s hebben ook verschillende mogelijkheden om cliënten te ondersteunen bij het betalen van de huurwaarborg :

  • Het OCMW stort het bedrag van de huurwaarborg op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder (conform de woninghuurwet).
  • Het OCMW kan voor dergelijke borgstelling ook beroep doen op de diensten van een bank. In dat geval wordt een bankwaarborg afgeleverd.
  • Het OCMW levert een eigen waarborgbrief af aan de verhuurder.

Voor cliënten die een sociale huurwoning huren, dient de hulpverlening van het OCMW afgestemd te zijn op het sociale huurbesluit.

 

Hoe betaalt de NBMV zijn woning?

Elke niet-begeleide minderjarige heeft recht op steun van het OCMW. Ook wanneer h/zij meerderjarig is en bijvoorbeeld nog studeert, of nog geen werk heeft gevonden, kan h/zij zich richten tot het OCMW. De jongere ontvangt van het OCMW een “equivalent leefloon”. Een alleenstaande persoon ontvangt 892,70€ leefloon per maand. Iemand die samenwoont ontvangt 589,82€ per maand.

Het OCMW kan maandelijks het bedrag van de huur rechtstreeks storten aan de verhuurder, en dan het resterende bedrag van het leefloon doorstorten aan de jongere. Zo bent u als verhuurder zeker dat de huur elke maand stipt betaald wordt.

 

Kan ik een kamer binnen mijn huis verhuren aan een NBMV?

De NBMV moet zich kunnen domiciliëren, want zonder domicilie verliest hij of zij een groot aantal rechten. Een woonplaats is bijvoorbeeld nodig om aanspraak te kunnen maken op OCMW-steun. Wanneer je beide gedomicilieerd bent, kan dit een impact hebben op de uitkeringen van jouw gezin, en/of van de vluchteling. Zo kan het lokale OCMW beslissen dat de huurder een leefloon als samenwonende krijgt (589,82€/maand) in plaats van een leefloon als alleenstaande (892,70€/maand). Bovendien moet je nagaan of je in orde bent met vergunningen voor het verhuren aan een kamer.

In de brochure ‘Verhuren aan een vluchteling’ van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, vind je heel wat informatie terug over het verhuren van een kamer in je woning. De brochure kan je downloaden op https://www.vluchtelingenwerk.be/publicaties/brochure-verhuren-aan-een-vluchteling. Met vragen kan je contact opnemen met Vluchtelingenwerk via info@vluchtelingenwerk.be.

 

Kunnen deze jongeren zich aansluiten bij een leverancier?

Wat voor huurcontracten geldt, geldt hier ook. In principe is de minderjarige handelingsonbekwaam maar van zodra hij de jaren van onderscheid[1] heeft bereikt, kan hij rechtsgeldige handelingen stellen, tenzij in een aantal gevallen met grote vermogensrechtelijke gevolgen.

Hij blijft wel beschermd tegen benadeling. De 'zwakkere' partij kan het contract nadien laten nietig verklaren als hij kan aantonen dat hij benadeeld werd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de contracterende partij een veel te hoge prijs vraagt of als de minderjarige kan aantonen dat hij zichzelf benadeelde doordat hij op het ogenblik van het sluiten van het contract niet over de middelen beschikte om zijn verplichtingen na te komen. De rechter oordeelt over deze benadeling.

Een zestienjarige kan dus een contract afsluiten met een energieleverancier. Deze leverancier loopt dan wel het risico dat dit contract nadien nietig verklaard zou kunnen worden als er benadeling word aangetoond.

 

Hebben NBMV’s recht op een verblijfssubsidie?

Ja, voor minderjarige jongeren die via de bijzondere jeugdbijstand begeleid zelfstandig wonen betaalt het Fonds Jongerenwelzijn een verblijfssubsidie, evenredig aan het bedrag van het leefloon. Deze subsidie wordt niet rechtstreeks aan de jongeren betaald. De voorziening ontvangt het bedrag en betaalt het als leefgeld aan de jongere. In tegenstelling tot het leefloon is de verblijfssubsidie geen afdwingbaar recht van de jongere. De uitkering hangt vast aan de begeleidingsopdracht rond het zelfstandig wonen.

Meerderjarige jongeren hebben geen recht op een verblijfssubsidie van het Fonds Jongerenwelzijn tenzij na uitputting van de procedure waaruit blijkt dat de jongere geen recht heeft op het leefloon en niet over voldoende eigen middelen beschikt.

Concreet houdt dit in dat de NBMV zodra hij meerderjarig is, een vraag tot leefloon indient bij het OCMW. Indien het OCMW het leefloon weigert, dient de jongere tegen de weigering in beroep te gaan bij de Arbeidsrechtbank. In afwachting van de uitspraak schiet het Fonds Jongerenwelzijn de verblijfssubsidie voor aan de NBMV.

Na de beslissing van de Arbeidsrechtbank zal de jongere ofwel het leefloon ontvangen van het OCMW wanneer de jongere in het gelijk gesteld wordt; ofwel de verblijfssubsidie verder blijven ontvangen van het Fonds Jongerenwelzijn wanneer het OCMW in het gelijk wordt gesteld.

Dit systeem van verblijfssubsidie geldt enkel voor jongeren in de bijzondere jeugdbijstand en niet voor minderjarige jongeren die in het algemeen welzijnswerk bij hun zelfstandig wonen begeleid worden.

 

Kan ik pleeggezin worden voor een NBMV?

U kunt een NBMV thuis opvangen binnen het kader van pleegzorg. Dat wil zeggen dat u door een pleegzorgdienst omkaderd wordt, en een pleegzorgvergoeding ontvangt. U kunt zich aanmelden als kandidaat-pleeggezin bij een pleegzorgdienst. Bij hen volgt u  een vorming en doorloopt u de selectieprocedure. Wanneer u geselecteerd bent, zullen ze een match zoeken met een niet-begeleide minderjarige. Kent u zelf een minderjarige die u graag zou willen opvangen? Dan kunt u zich samen aanmelden bij de pleegzorgdienst en vragen of de plaatsing van de minderjarige kan in uw gezin. Voor meer informatie, kijk op http://www.pleegzorgvlaanderen.be/ik-wil-mijn-thuis-delen/vluchtelingen-opvangen

 


[1] Belgische Senaat: Zitting 2005-2006, 13 oktober 2005, 3-1395/1, “Volgens de rechtspraak heeft het kind de jaren van onderscheid bereikt als het zich bewust is van de daad die het stelt en van de mogelijke gevolgen ervan, waarbij die leeftijd meestal wordt gesitueerd tussen 6 en 12 jaar.”  http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&TID=50344965&LANG=nl